วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ผลประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๕


ผลการตัดสินการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๕

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดประกวดศิลปกรรม
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ เพื่อสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนของชาติ ทุกระดับได้ตระหนัก
และเห็นคุณค่าของศิลปกรรมสาขาต่างๆ อีกทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนเกิดการพัฒนา
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม ทำให้ได้ผลงานศิลปกรรมของเด็กและเยาวชน ไว้เป็นสมบัติ
ของชาติเพื่อการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปกรรมที่สำคัญของชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคตนั้น


          กมล สุวุฒโฑ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กล่าวรายงาน

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานศิลปกรรม ได้ดำเนินการคัดเลือกและตัดสิน
ผลงานศิลปกรรมที่ส่งเข้าประกวด เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ประกาศผล และจัดพิธีมอบรางวัลงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวัน พฤหัสที่ 10 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา ที่หอศิลป์เจ้าฟ้า เชิงสะพานพระปิ่นเกล้าฯ


        ปรากฏผลการตัดสินดังนี้               ด.ช.ฐนกร เทียนดาห์ รับรางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง กับ รมต.วัฒนธรรมฯใหม่แกะกล่อง


               จิตรกรน้อย ระดับอายุไม่เกิน ๘ ปี ถ่ายรูปหมู่

ระดับอายุไม่เกิน ๘ ปี

รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
๑. ด.ช.ฐนกร เทียนดาห์
รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน ๒ รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท
๑. ด.ช.พงษ์ไพโรจน์ เลิศสุดวิชัย
๒. ด.ช.ตุลาธร ปรัชญาอภิบาล
รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง ๗ รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท
๑. ด.ญ.ภัทราทิพย์ นุชน้อย
๒. ด.ญ.บวรรัตน์ สระสรม
๓. ด.ช.ธีไรวินท์ คงวารี
๔. ด.ญ. ปฑิตตา เถินบุรินทร์
๕. ด.ญ.วรรณิกา บุญเจริญ
๖. ด.ช.ศุภกฤต สมัมปิโต
๗. ด.ช.ศิลวัต ปรีชานุวัฒน์
รางวัลชมเชย ๓ รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท
๑. ด.ช.กุมภ์ ฉัตรชาตรี
๒. ด.ช.ภูบดี ไทยรัตน์
๓. ด.ญ.วินี เศรษฐโชตินันท์

รางวัลพิเศษมูลนิธิศาสตราจารย์ศิลปพีระศรี ๑ รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท
๑. ด.ญ.นัชชา พัฒนพงษ์ศักดิ์

ระดับอายุ ๙ - ๑๒ ปี
รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท
๑. ด.ช. ฐิติโชติ พรรัตน์
รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน ๒ รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ ๙,๐๐๐ บาท
๑. ด.ช. ทิวทัศน์ คะนะมะ
๒. ด.ช. เอกมันตุ์ บุญสิทธิ์
รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง ๗ รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท
๑. ด.ช. จารุภัทร นำพูลสุขสันต์
๒. ด.ญ. ธนิสา สิทธิชัย
๓. ด.ญ. ณัฎฐา พัชรเวทิน
๔. ด.ช.นิธิศ เซ็นน้อย
๕. ด.ช. ธปนวงศ์ ภมรพงศ์อัมพร
๖. ด.ญ. อรญา พิมพา
๗. ด.ช. อนันดา สุดประสงค์
รางวัลชมเชย ๓ รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท
๑. ด.ญ.ธันยพร สุขโต
๒. ด.ช. กัญจน์ สินธวณรงค์
๓. ด.ช. จิรวัฒน์ เฌอมือ
รางวัลพิเศษมูลนิธิศาสตราจารย์ศิลปพีระศรี ๑ รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท
๑. ด.ญ.ธัญญ่า วอลเตอร์

ระดับอายุ ๑๓ - ๑๖ ปีรางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ๑ รางวัล เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
๑. น.ส.เดือนวิสาข์ ชลศิริ
รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน ๒ รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑. ด.ญ.ปณวลี ศรี
๒. นายณัฐวุฒิ ธูมะโนวัฒน์        ด.ช.เทิดธันวา คะนะมะ  รับรางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง

รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง ๗ รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท
๑. น.ส.อารยา แผนพรหม
๒. นายสรวีย์ เรืองฤทธ์กุล
๓. นายพีรชัย มัติโก
๔. ด.ญ.ณัฐริกา แจ้งแสง
๕. ด.ญ.มานิตา สาวันดี
๖. ด.ช.เทิดธันวา คะนะมะ
๗. ด.ญ.นลินรัตน์ จันทร์สมวงศ์
รางวัลชมเชย ๓ รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท
๑. ด.ญ.อารดา ทองแถม ณ อยุธยา
๒. นายอรรถพล ภูมิลักษณ์
๓. น.ส.ทักษพร กล้ากสิกิจ

ระดับอายุ ๑๗ - ๒๐ ปี
รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ๑ รางวัล เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท
๑. นายนิพนธ์ พรมสุภา
รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน ๒ รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๑. นายมูฮัมหมัดซุรียี มะซู
๒. นายณงค์ฤทธิ์ กาลวิตร์
รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง ๗ รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท
๑. นายศรราม รวงกลาง
๒. น.ส.สุวัลญา ศักดิ์สมบัติ
๓. นายนันทชัย ใจอารีย์
๔. น.ส.ไปรยา เกตุกูล
๕. น.ส.พลอยบุศรินทร์ พูนศินิวงศ์
๖. น.ส.พิชชานันท์ สอนเย็น
๗. นายชัชชัยวัชร ชังชู
รางวัลชมเชย ๓ รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท
๑. น.ส.ยามีล๊ะ หะยี
๒. นายอภิวัฒน์ ปะกิระเณย์
๓. น.ส.มนธิชา ดาราวรรณกูล
รางวัลพิเศษมูลนิธิศาสตราจารย์ศิลปพีระศรี ๑ รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท
๑. นายฐิติวัจน์ ดั้นไพรสน


              รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง นายชัชชัยวัชร ชังชู  อายุ 17-20 ปี             รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ด.ช.ฐิติโชติ พรรัตน์ อายุ 9-12 ปี                 รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน ด.ช. ทิวทัศน์ คะนะมะ อายุ 9-12 ปี              รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน ด.ญ.ปณวลี ศรี อายุ 13-16 ปี
   รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง ด.ช.เทิดธันวา คะนะมะ อายุ 13-16 ปี


     รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง นายนิพนธ์ พรมสุภา อายุ 17-20 ปี    รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน นายมูฮัมหมัดซุรียี มะซู อายุ 17-20 ปี


  รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง น.ส.พลอยบุศรินทร์ พูนศินิวงศ์ อายุ 17-20 ปี


              รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน นายณงค์ฤทธิ์ กาลวิตร์  อายุ 17-20 ปี


             น.ส.เดือนวิสาข์ ชลศิริ รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง อายุ 13-16 ปี
            ด.ช.ฐนกร เทียนดาห์ รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง อายุไม่เกิน 8 ปี           ด.ญ. ปฑิตตา เถินบุรินทร์ รางวัลเหรียญทองแดง อายุไม่เกิน 8 ปี
ใครเป็นใครบ้าง งานนี้เลยเอาภาพพิธีมอบรางวัล กับหน้าตาของเจ้าของและผลงานศิลปะของเด็กๆบางส่วนมาให้ดูกัน ส่วนงานจัดแสดงที่หอศิลป์เจ้าฟ้า ตั้งแต่ 10 มิถุนายนไปจนถึง 30 มิถุนายนนี้(2553)

ไม่มีความคิดเห็น: