วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ผลการตัดสินการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 6

                        ประกาศผลการตัดสินผลงานที่เข้าประกวด เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2554 ไปแล้ว และมีพิธีมอบรางวัลพร้อมเปิดงานแสดงศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 เวลา 15.00 น. ณ.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม เป็นประธานมอบรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา ที่ชนะการประกวด ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เก็บเอาภาพบรรยากาศงานมาให้ดู และรายชื่อผู้ที่ชนะการประกวดในครั้งนี้ด้วย


          อ.เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์  คณบดีคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
              นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม
ระดับอายุไม่เกิน ๘ ปี

รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ๑ รางวัล

๑. ด.ช.ศุภกฤต สมัปปิโต


รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน ๒ รางวัล
๑. ด.ญ.พรรณพัชร คีรีเดช
๒. ด.ช.ฐนกร เทียงดาห์

รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง ๗ รางวัล


๑. ด.ญ.อารีรัตน์ ทิมแจ้ง ๒. ด.ช.ภัทรพงษ์ เฮงเจริญ
๓. ด.ช.กฤษณะ ศรีวงศ์
๔. ด.ช.บุญอนันท์ พรมเพ็ญ
๕. ด.ญ.ปทิตตา เถินบุรินทร์
๖. ด.ญ.ปัณณ์ คำพอ
๗. ด.ช.กอบุญ ชัยสุทธานนท์


รางวัลชมเชย ๓ รางวัล
๑. ด.ญ.พรณิภา ดิษดี
๒. ด.ญ.พลอยไพลิน หัวข้อ
๓. ด.ญ.ณัฐพิมล ภาณุรัฐสินธรณ์

                  รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ๑ รางวัล  ด.ช.ทิวทัศน์ คะนะมะ

                                      "สึนามิ"  ด.ช.ทิวทัศน์ คะนะมะ
                    
                  รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน ๒ รางวัล ด.ช.สิปปภาส แก้วท่าไม้

                          "วิมานแห่งขุนเขา"  ด.ช.สิปปภาส แก้วท่าไม้
                                   รูปหมู่กลุ่มผู้รับรางวัลอายุ 9-12 ปี


ระดับอายุ ๙ - ๑๒ ปี


รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ๑ รางวัล

๑. ด.ช.ทิวทัศน์ คะนะมะ


รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน ๒ รางวัล

๑. ด.ช.สิปปภาส แก้วท่าไม้
๒. ด.ช.วรพงศ์ สุภรัตน์รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง ๗ รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท

๑. ด.ช.พงษ์ไพโรจน์ เลิศสุดวิชัย
๒. ด.ช.จิรพัฒน์ ศรีจันทร์
๓. ด.ญ.ประณิธิ ดอกมณฑา
๔. ด.ช ปฎิภาณ สมบัติภักดีรัตน์
๕. ด.ญ ณัฎฐา พัชรเวทิน
๖. ด.ญ ธนิศา สิทธิชัย
๗. ด.ช ภูมินวัน เพียรธารธรรม


รางวัลชมเชย ๓ รางวัล

๑. ด.ญ.ณัฐวิภา วงศ์ใหญ่
๒. ด.ช.เอกมันตุ์ บุญสิทธิ์
๓. ด.ญ.ลลิตา วงศ์วิโรจน์รักษ์                                 รูปหมู่กลุ่มผู้รับรางวัลอายุ 13-16 ปีระดับอายุ ๑๓ - ๑๖ ปี

รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ๑ รางวัล

๑. ด.ญ.ณัฐริกา แจ้งแสง


รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน ๒ รางวัล

๑. นางสาวประภัสสร เทหะสุวรรณรัตน์
๒. ด.ช.ปัญญวัฒน์ มหันตปัญญ์


รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง ๗ รางวัล
๑. ด.ช.ปัญจศิลป์ พุกพบสุข
๒. ด.ญ.พิชญา วิศิษฐ์สรไกร
๓. ด.ช.สุพศิน กลิ่นเกษร
๔. นายเทิดธันวา คะนะมะ
๕. ด.ญ.อัญญา แก้วท่าไม้
๖. ด.ญ.พิมพกานต์ มีไพฑูรย์
๗. ด.ช.สมบูรณ์ อุ่นประชา


รางวัลชมเชย ๓ รางวัล

๑. ด.ญ.ตั้ม ฆโนทัย
๒. นายปฏิภาณ หลวงเทพ
๓. ด.ช.จิรภัทร ศุกระเศรณี


                                  รูปหมู่กลุ่มผู้รับรางวัลอายุ 17 - 20 ปี
                     
                    รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง "เหนื่อย" นายตันติกร โนนกองระดับอายุ ๑๗ - ๒๐ ปี

รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ๑ รางวัล

๑. นายตันติกร โนนกอง


รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน ๒ รางวัล

๑. นางสาวจุไฬรัตน์ ขันขยัน


รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง ๗ รางวัล
๑. นายณัฐิวุฒิ ชูมะโนวัฒน์
๒. นายศรชัย พงษ์ษา
๓. นายธนันท์ กลิ่นตปนียกุล
๔. นายนิพนธ์ พรมสุภา
๕. นายพีรชัย มัติโก
๖. นายศิลปากร มณีรัตน์
๗. นายธวัชชัย โตขำ


รางวัลชมเชย ๓ รางวัล

๑. นายพิษณุ วงศ์วิไลพิสิฐ
๒. นายธีระยุทธ ใจเขียว
๓. นายวิษุวัต จิระพรพาณิชย์


                                   รูปหมู่กลุ่มผู้รับรางวัลอายุ 20-25 ปี                        
                     รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน  นายสุทธิเกียรติ พุ่มพวง

ระดับอายุ ๒๑ - ๒๕ ปี

รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ๑ รางวัล
๑. นางสาว ชาลิศา วงษ์มงคล


รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน ๒ รางวัล

๑. นายวิทยา ถานะกอง
๒. นายพรนภัส หารคำ
๓. นายสุทธิเกียรติ พุ่มพวง


รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง ๗ รางวัล
๑. นายณรงค์ชัย แซ่ลี้
๒. นางสาวภารุจีร์ สุริยกานต์
๓. นางสาวไปรยา เกตุกูล
๔. นางสาวปวีณา กล่อมนก
๕. นายสายัณห์ จันทร์บุรี
๖. นางสาวจุฑารัตน์ กอบนวรักษ์
๗. นายศราวุธ แก้วน้ำเย็น


รางวัลชมเชย ๓ รางวัล
๑. นายอรรคเชฎฐ์ สิกขากุล
๒. นางสาวปานพรรณ ยอดมณี
๓. นางสาวพัทธวรรณ วิริยะภาค
                       พิธีเปิดงานแสดงศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
                                   ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554


รายชื่อผู้ที่ได้ร่วมแสดงผลงาน


ระดับอายุไม่เกิน ๘ ปี ร่วมแสดง

1.ด.ญ.อารีรัตน์ ทิมแจ้ง
2.ด.ช.ศิริศักดิ์ แซ่ตั้ง
3.ด.ญ.มุทิตา บุษบรรณ
4.ด.ช.กิตติธัช ศรีสุข
5.ด.ญ.กันยารัตน์ ปิ่นสุข
6.ด.ญ.อริษา มานมูเลาะ
7.ด.ญ.วรรณิกา บุญเจริญ
8.ด.ญ.ณัฐณิต แจ้งอรุณ
9.ด.ช.ธงชัย แก้วเพชร
10.ด.ช.สุดเลิศ เลิศสุดวิชัย
11.ด.ญ.รัญชิดา กิติเรืองแสง
12.ด.ญ.วิรันต์ ฮนทุมมา
13.ด.ช.ธัชพล แก้วกำกง
14.ด.ญ.ปิยธิดา ธาระ
15.ด.ญ.ณัฏธาภรณ์ ชูปัญญา
16.ด.ญ.ชลดา ศรีสงวนกุล
17.ด.ญ.วรินยุพา วาซิซาวา
18.ด.ญ.พรหมพร บุญอาจ
19.ด.ญ.กรชนก จันทร
20.ด.ช.ชัชพงศ์ บ้านใหม่
21.ด.ญ.นฤเบศร กล่อมจาด
22.ด.ช.พีรณัฐ เวทยานนท์
23.ด.ช.อู๋ แก้วพรมหอม
24.ด.ญ.อรุณีย์ วงษ์วิชา
25.ด.ญ.ทาริกา นกแก้ว
26.ด.ญ.วรฤทัย นวลอนงค์
27.ด.ญ.ญาณิศา นวลอนงค์
28.ด.ญ.ภีมพิมล กาญจนปาริชาติ                                      กลุ่มศิลปินจิ๋ว "ศิลปะลานคูณ"


ระดับอายุ ๙-๑๒ ปีร่วมแสดง

1. ด.ช.อาทิตย์ เป๋าปองสุข
2. ด.ช.วรการ พิมพา
3. ด.ญ.ธัญาลักษณ์ หิรัญยะนันท์
4. ด.ญ.พุธิตา สุนทรกะลัมพ์
5. ด.ช.ศตวรรษ เพชรสังวาลย์
6. ด.ญ.ทิพย์สุดา ชำนินา
7. ด.ช.โกศล แซ่อึ๋ง
8. ด.ช.วีระชัย สุทินรัมย์
9. ด.ช.ธนากร ทับท่าไม้
10. ด.ญ.ปิยวรรณ เลิศภูวิวัฒน์
11. ด.ญ.บวรรัตน์ สระสรม
12. ด.ช.จิรวัฒน์ เฌอมือ
13. ด.ญ.วิชญ์ชยาพา เจริญสุข
14. ด.ญ กมลวรรณ ฤทธิ์งาม
15.ด.ช. สิปปกร แก้วท่าไม้
16.ด.ช.รักษ์ สกุลรักษ์
17.ด.ญ.กมลชนม์ เขียนประเสริฐ
18.ด.ญ.นภัสสร เทศแก้ว
19.ด.ญ.ธันยพร สุขโต
20.ด.ช.นพปพน เฉลิมโชคเจริญกิจ
21.ด.ช.พงศกร ถาวรอุปกรณ์
22.ด.ญ.อุษา ธัมพาณิชย์สกุล
23.ด.ญ.ดวงพร อาดนคร
24.ด.ญ.ศศิกานต์ บุญวงค์
25.ด.ญ.พลอยน้ำผึ้ง แพรศิริ
26.ด.ญ.ธนพร น้อมนิล
27.ด.ช.สรรเพชญ ซึงตระการกุล
28.ด.ช.กิติพัฒน์ สังขวิสุทธิ์
29.ด.ญ. กุลิสรา กรกิ่งมาลา
30.ด.ช. รัชชานนท์ บรรจงสวัสดิ์
31.ด.ช. ธนกฤษ ไตรธนาธิป
32.ด.ญ. ปดิวรดา บุญเกิด
33. ด.ญ.อัสซารีนา งานแข็ง

ระดับอายุ ๑๓ - ๑๖ ปี ร่วมแสดง

1. นายพงศ์เทพ มัติโก
2. ด.ญ.นิลวดี มัติโก
3. ด.ญ.สิริรัตน์ เตรียมแรง
4. นายพชรพล ช้างภู่
5. น.ส.อรุณกมล ทองมอญ
6. น.ส.ขวัญนภา อันนรัตน์
7. นายณัฐพัฒน์ จุลละสุวรรณ
8. น.ส.ปรางทิพย์ บุญสูงเพชร
9. ด.ญ.ณัฎฐณิชา คงแก้ว
10. น.ส.พัชราพร แก้วกล่ำ
11. ด.ช.บัณฑิต ออกมา
12. ด.ช.สิทธิพล กลับกลาง


ระดับอายุ ๑๗ – ๒๐ ปีร่วมแสดง

1. นายศุภกร จันทร์เทพา
2. นายตันติกร โนนกอง
3. นางสาวณัชชา วงศ์สุภา
4. นายกันต์ศักดิ์ สุระกุล
5. นายธีรทัต นำแก้ว
6. นางสาวอารีรัตน์ สุภาพไทย
7. นายจรัญ บุญประเดิม
8. นายณรงค์ฤทธิ์ กาลจิตร
9. น.ส.สุภาพร คำศรี
10. นายจิรพงษ์ มั่นคง
11. นางสาวรวิสรา ตระกูลเงินไทย
12. นายธวัชชัย สาริสุทธิ์
13. นางสาวอัจฉราพรรณ อัศวพันธุ์นิมิต
14. นายกรวิชญ์ นันทิทัศน์
15. นายอภิวัฒน์ ปะกิระเณย์
16. นายทศพร กลันพล
17. นายธนิสร อุดมสิน
ระดับอายุ ๒๑ – ๒๕ ปีร่วมแสดง

1. นางสาวมนธิชา ดาราวรรณกุล
2. น.ส.ปาจรีย์ สีล้ง
3. นายสกล เมธาคำ
4. นายไพริน ภู่ประดับ
5. น.ส.พัทธวรรณ วิริยะภาค
6. นายปวราย์ สิขเรศ
7. น.ส.กนกพร สู่เสรีดำรง
8. นายศรัณย์ เชื้อกรุง
9. น.ส.ยามีล๊ะ หะยี
10. นายดลนภา พัวพันธ์งาม
11. นางสาวกาญจนา จุลโพธิ์
12. นายปองเดช เชื้อน้อย
13. น.ส.อาทิติยา ทรัพย์เอนก
14. นายนันทชัย ในอารีย์
15. นายกรัญยศ ขาวพราย


                  งานแสดงศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 6 จะเปิดแสดงตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน ถึง 30 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 - 16.30 น.(เว้นวันจันทร์ และวันอังคาร) ณ.พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ไม่มีความคิดเห็น: